Domingo, 11 de enero de 2009

Zona de Cabanela

'O converter o monte en chalés acabouse en Ribadeo' Palabras del actual alcalde Fernando Suárez, mejor se construye en zona preferente, privilegiada y para eso se echan abajo viviendas y un estilo de vida.

Un poco de lo que quería Mahia: La opción que plantea la constructora para retirar su reclamación por 15,7 millones es la de ceder gratuitamente al Concello los más de 80.000 metros cuadrados que tiene en O Costal, a cambio de que le entreguen la edificabilidad que tenía reconocida -de unos 25.000 metros cuadrados- en otras unidades de actuación. El 10% sería además para el Concello. Mahía dice que el negocio sería «redondo» para el Ayuntamiento

http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/01/11/3360425.shtml

En este caso los propietarios pretendían construir
¿POR QUE RECHAZO LA XUNTA EL PXOM DE RIBADEO EN EL 2004?
ALGUNAS RAZONES:

Co incremento de solo urbanizable previsto no entorno de solo urbano de Ribadeo

debe xustificarse a capacidade e a suficiencia dos depósitos existentes e das

estacións de tratamento de auga potable e estacións depuradoras de augas residuais

(artigo 57 da Lei 9/2002).

En relación cos requirimentos de calidade da ordenación física do solo urbano que

expresan os artigos 46.1 e 104 da Lei 9/2002, cómpre facer as seguintes

puntualizacións: 

A definición pola Lei 9/2002 da franxa de 200 metros dende a ribeira do mar como o

solo rústico de protección de costas ten o carácter de mínimo, resultando ser, nalgúns

casos, por exemplo o da plataforma litoral da mariña lucense oriental, escasa dados

os seus altos valores ambientais e paisaxísticos. Ocorre o mesmo coa estrita

delimitación que se realiza para o solo rústico de protección de espazos naturais ó

facela coincidir coa zona delimitada pola rede natura e as normas provinciais.

Cómpre estudar dun xeito pormenorizado a delimitación destes solos rústicos xa que é

o plan xeral o que debe de identificar e protexer con máis precisión os seus valores,

con independencia do lóxico cumprimento dos mínimos legais correspondentes. Dous

casos detectados son os seguintes:

  A cualificación coa ordenanza O-2 de quinteiros que teñen parte das súas

Se ben o PXOM clasifica como solo rústico de especial de protección de espazos

estrita da rede natura, sendo esta zona unha área de elevado interese ambiental e

paisaxístico.

Clasificación e determinacións en solo urbanizable:

1. Segundo a Memoria, o concello de Ribadeo ten actualmente uns 9.163 habitantes,

cunhas 4.955 vivendas (867 baleiras). A capacidade edificatoria residencial en solo

urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado é de 13.631 vivendas (segundo os

datos da páx. 252 da Memoria). Os núcleos urbanos de Ribadeo e Rinlo teñen en

conxunto 5.635 habitantes (2.676 vivendas), e o plan xeral presenta para os mesmos

unha capacidade de 10.302 vivendas (entre solo urbano consolidado, non

consolidado e urbanizable delimitado). A falta dun estudo mais axustado do

crecemento en poboación e vivendas, xa que os datos da memoria son referidos á

década 1981/1991, non se xustifica unha previsión de necesidade de vivendas en tal

proporción para o período da estratexia do plan, polo que se fai procedente a

revisión dalgúns dos solos urbanizables residenciais pretendidos. Concretamente, por

exemplo, non se fundamenta a clasificación de solos urbanizables residenciais máis

alá dos límites que supoñen as reservas viarias da Autovía do Cantábrico e do Acceso

portuario, para as necesidades de crecemento do núcleo urbano de Ribadeo.   

Ocorre algo similar en todo o borde do sistema fluvial do río Eo ao recoller soamente

como clasificación de solo rústico de protección de espazo natural a delimitacion

estrita da rede natura, sendo esta zona unha área de elevado interese ambiental e

paisaxístico.

 

Se ben o PXOM clasifica como solo rústico de especial de protección de espazos

naturais a totalidade da delimitación do espazo natural da rede natura 2000 e das

normas complementarias e subsidiarias de planeamento provincial correspondentes

a este concello, non se atopa xustificado que no borde litoral noroccidental (ao

Oeste de Meirengos) non se inclúa nesta protección a franxa de terreo que se

encontra entre estas delimitacións e o límite físico da liña de ferrocarril.

http://www.cptopt.xunta.es/portal/webdav/site/cptopv/shared/es/pdfs/dxu/RESOLUCIONS%20PLANS%20URBANISMO/Informe%20previo%20PXOM%20Ribadeo%20-%20Lugo.pdf

¿Por qué no se rehabilita el casco antiguo como se ha hecho en otros lugares, como por ejemplo, Cartagena? ¿Las casas ruinosas que aparecen en Ribadeando en "Ribadeo falls"? ¿Por qué no se crean Escuelas Taller y Talleres de Empleo para revitalizar la zona?
Porque eso no da dinero a los de arriba, solo beneficiaría al pueblo.


Publicado por a333 @ 13:01  | plan sectorial
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios