Lunes, 26 de mayo de 2008
Publicadas en el BOP 248 (Octubre 2003)
BASES CONDICIONES DE USO SALAS EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO DE RIBADEO (FUERTE SAN DAMIAN, OMIC, CASA DE CULTURA Y ANTIGUA OFICINA DE TURISMO-PARQUE SAN FRANCISCO)

1)

2) PROCEDIMIENTO: La persona que desee exponer en las salas siguientes: Sala de la Casa de Cultura, Sala de la Nueva Oficina de Turismo-OMIC o en la Sala del Fuerte San Damian deberá solicitarlo en el Ayuntamiento con la antelación minima de un mes y máxima de 6 meses, dirigirá una solicitud a la Concejala Delegada de Cultura conforme a modelo normalizado e indicando el motivo de la exposición con la documentación siguiente:
-Curriculum vitae (estudios, exposiciones, catálogos y recortes de prensa, premios ....
-Fotocopia DNI
-3 FOTOS en color de las obras que se pretende exponer, debiendo indicar el titulo de las mismas, año de realización, técnica y dimensiones.
-Modelo de solicitud cubierto


3) (...) Entre otros criterios de preferencia se valorará prioritariamente, con objeto de potenciar la creatividad en las artes plásticas en el Ayuntamiento de Ribadeo, factores como:
a) Ser Ribadense o estar residiendo en el Ayuntamiento de Ribadeo
b) No haber realizado anteriormente exposiciones
c) Pertenecer a colectivos de acción solidaria, colectivos desfavorecidos socialmente, etc.
d) Establecer como criterio expreso de selección o preferencia, o que sean prioritarias en igualdad de condiciones, aquellas solicitudes de artistas que no expusiesen, en alguna de estas tres salas en los dos ultimos años, frente a los que si lo hiciesen.
e) La duración de cada exposición no podrá exceder los 15 días naturales.


(...)
4) COMPROMISOS DE LOS SOLICITANTES:
Los solicitantes se comprometen caso de ser atendida su petición:
-A atender por su cuenta la vigilación, conservación, apertura y cierre de la Sala de Exposiciones, corriendo a sus cargo los seguros correspondientes a las obras expuestas y sin que exista responsabilidad de indemnización del Ayuntamiento por las mismas
-La cesión gratuita de una obra de la exposición a escoger por el artista, de entre tres posibles que le indique el Ayuntamiento...

Publicado por a333 @ 18:16
Comentarios (0)  | Enviar

Como entendemos que puede ser de interés para cualquier Asociación de Ribadeo este documento lo transcribimos en el blog:

Correspóndelles aos poderes públicos facilitar a participación de toda a cidadanía na vida política, económica, cultural e social, como instrumento que propicie o libre desenvolvemento da personalidade, fundamento da orde política e da paz social.

O dereito da cidadanía a participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de representantes, debe promoverse e expresarse en todos os ámbitos, tanto en referencia ás persoas individualmente consideradas, como respecto aos grupos de diversa natureza na que se integran.

Os artigos 69, 70 e 72 da Lei de bases do réxime local (7/85) e o seu Regulamento de Organización (Decreto 2.568/86) regulan diversos aspectos desa participación cidadá na vida pública municipal e, de maneira singular, a participación veciñal en consellos sectoriais a través de asociacións xerais ou sectoriais, tendo en conta tanto a súa especialización como representatividade.

A Concellería da Muller propón aos colectivos de mulleres, á Comisión Informativa e finalmente ao Pleno do Concello de Ribadeo unba normativa particular para artellar o funcionamento, composición e outras especificacións necesarias para garantir o dereito de participación na vida municipal das cidadás de Ribadeo na que se atende as características específicas do colectivo social ao que vai dirixido e ás particularidades organizativas que lle son propias.

ARTIGO 1.- OBXETIVOS DO CONSELLO MUNICIPAL DA MULLER

- Estudiar e emitir informes sobre os temas que considere de interese para a muller.

- Promover e dar prioridade ás iniciativas da Concellería e doutras institucións, derivadas das análises, estudos e demandas realizadas sobre temas relativos á muller.

- Potenciar a coordinación entre as institucións que actúen neste eido en Ribadeo.

- Propoñer actuacións e acordos ás diversas concellerías, á Corporación, aos consellos municipais e a cantas outras institucións incidan coas súas actuacións, ou coas súas omisións, no ámbito da muller.

- Analizar as actuacións e intervencións que no ámbito da muller se produzan no municipio para darlles resposta.

- Información, debate e difusión dos temas e dereitos das mulleres.

- Promover a presenza e a participación das mulleres en todos os ámbitos.

- Apoio e fomento do asociacionismo das mulleres para acadar maior participación e solidariedade.

ARTIGO II: COMPOSICIÓN

- Presidencia: Alcalde ou Concelleiro/a en quen delegue.

- Un/unha representante de cada grupo municipal existente na Corporación.

- Unha representante de cada unha das asociacións de mulleres do Concello de Ribadeo, que deberán estar inscritas como tales no Rexistro Municipal de Asociacións.

- Unha representante de cada unha das Secretarías da Muller dos sindicatos con representación no municipio.

- Unha representante do Servizo Galego para a Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

- Unha representante de cada unha das asociacións de veciños.

- Unha representante do sector educativo.

- Unha representante do sector da Sanidade.

- Unha muller empresaria designada por ACISA.

- O/A axente de emprego e desenvolvemento local.

ARTIGO III.- RÉXIME INTERNO

Estrutura interna.

Comisións de traballo:

- Formación, emprego e relacións laborais.

- Violencia de xénero e imaxe social.

- Saúde e sexualidade.

- Atención social e reparto de responsabilidades

- E calquera outra que o Consello considere oportuna.

ARTIGO IV

As actas do Consello Municipal da Muller terán carácter de documento público.

DA VICEPRESIDENCIA

A Vicepresidenta será elixida polo Pleno do Consello entre as conselleiras que non formen parte da Corporación Municipal na primeira sesión logo da constitución do Consello Municipal da Muller.

Para ser elixida vicepresidenta requírese a maioría absoluta dos votos das conselleiras na primeira votación. De non reunir ningunha candidatura esa maioría, resultará elixida na votación seguinte a que acade máis votos.

Serán as súas funcións:

1. Auxiliar a Presidenta do Consello Municipal da Muller nos asuntos que esta o requira.

2. Suplir as funcións de presidenta, por delegación desta, ausencia, enfermidade ou calquera circunstancia que impida a presenza da presidenta na reunión.

DA SECRETARÍA

Será o Secretario Xeral da Corporación ou funcionaria/o en quen delegue. A este correspóndelle levantar acta de cada sesión na que figurarán os acordos adoptados e as incidencias que sexan procedentes para reflectir fielmente a sesión, e facilitarlles a documentación necesaria ás conselleiras.

As actas serán asinadas polo Secretario/a co visto e prace da presidencia e serán sometidas para a súa aprobación ó inicio da seguinte sesión. Asisitirá as sesións con voz pero sen voto.

ARTIGO VIII. DAS COMISIÓNS DE TRABALLO

O Consello Municipal da Muller decidirá a constitución de comisións de traballo, con carácter temporal ou permanente, segundo os intereses, necesidades e posibilidades do Consello.

As Comisións de traballo elaborarán informes, estudos e propostas de actuación na materia da súa competencia.

Poderán participar nas comisións de traballo aquelas persoas que sexan requeridas polo Consello, invitadas pola súa presidenta ou que o soliciten formalmente diante deste organismo, para emitir informe técnico ou formular cuestións que lles afecten directamente a elas ou ao colectivo que representan.

A presidencia, logo de vista e aprobada por maioría do Consello a proposta, nomeará á coordinadora de cada comisión que, pola súa vez, debe formar parte do Consello Municipal da Muller.

Serán competencias da coordinadora impulsar e coordinar as actividades da comisión correspondente así como exercer a súa representación.

ARTIGO V

A convocatoria das sesións ordinarias deberá realizarse cunha antelación mínima de cinco días sobre a data da xuntanza. A Concellería da Muller, en coordinación coa Secretaría Xeral do Concello no lugar destinado para este efecto, porá a disposición das conselleiras a documentación necesaria para o adecuado desenvolvemento das súas tarefas.

ARTIGO VI. RÉXIME DE SESIÓNS.

O Consello Municipal da Muller será convocado cando menos unha vez cada catro meses. Poderá convocarse con carácter extraordinario cantas veces o decida a súa presidenta, acorde ao Pleno ou así o soliciten formalmente os 3/5 das súas conselleiras.

As sesións extraordinarias serán convocadas no prazo máximo dos tres días hábiles seguintes á data de entrada da solicitude no Rexistro Municipal. O Consello extraordinario deberá realizarse nun prazo de vinte días a contar dende o momento da convocatoria, salvo caso de forza maior.

As decisións deberán tomarse por consenso e, de non ser posible, por maioría simple das conselleiras, agás naqueles casos en que o Regulamento de réxime interno esixa maiorías cualificadas.

ARTIGO VII. DA MESA DO CONSELLO

O Consello Municipal da Muller contará cos seguintas cargos unipersoais de responsabilidade, que formarán a Mesa do Consello:

- Presidencia

- Vicepresidencia.

- Secretaría

DA PRESIDENCIA

A Presidencia ostentarase polo Alcalde-Presidente ou concelleira/o da Corporación municipal en quen delegue. Será función de Presidencia:

1. Convocar e presidir as reunións.

2. Preparar a orde do día.

3. Ordenar os debates e someter a votación os acordos.

4. Executar os acordos do Consello.

ARTIGO IX. ELECCION DAS CONSELLEIRAS

As integrantes do Consello Municipal da Muller serán renovadas, aínda que poden ser designadas as mesmas persoas, cando se renoven os membros da Corporación e no prazo máximo de tres meses despois de constituída. A presidencia dirixirase ás institucións e organizacións interesadas para proceder a designar as novas conselleiras. En caso de que se produzan cambios internos na directiva das asociacións representadas no Consello deberán ser comunicados á Concellería da Muller coa maior brevidade posible.

O nomemamento das conselleiras-vocais formalizarase por resolución da Alcaldía, á recepción da proposta da Asociación, Entidade ou organismo ó que representen. Para cada cargo designarase un titular e un suplente pola persoa xurídica a que representen.

ARTIGO X

Presidencia: Designación de Alcaldía.

Vicepresidencia: Elección polo Pleno do Consello Municipal de Muller.

Un/unha representante de cada grupo municipal.

As representantes de cada asociación serán elixidas polas asociacións que representan.

As representantes dos sectores educativo, sanitario e empresarial serán elixidas polos sectores que representan ou de non exisitir unha fórmula organizativa ou asociación representativa serán designadas pola Alcaldía entre profesionais do sector do que se trate.

As representantes das asociacións de veciños, barrios e parroquias de Ribadeo serán escollidas en cada asociación.

ARTIGO XI

O nomeamento de calquera integrante do Consello poderá extinguirse por:

- Revogación por parte da entidade á que se representa.

- Por falecemento en renuncia expresa da interesada.

- Pola non asistencia inxustificada a tres reunións ordinarias consecutivas ou a cinco alternas no prazo de un ano.

- Por cada conselleira poderá designarse unha suplente que asista ás xuntanzas e participe das tarefas da titular por ausencia xustificada desta.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

PRIMEIRA

O Consello Municipal da Muller aprobará a súa composición que deberá ser posteriormente ratificada polo Pleno da Corporación Municipal.

Asemade aprobará o seu calendario anual de xuntanzas ordinarias.

SEGUNDA

O propio Consello Municipal da Muller aprobará para o seu funcionamento un regulamento interno.

O presente Regulamento, conforme ó disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, entrará en vigor o día seguinte da súa publicación íntegra no BOP e unha vez transcorrido o prazo de quince días a que fai referencia o artigo 65. 2 da mesma Lei.

O que se fai público para xeral coñecemento facéndose constar igualmente que o presente acto pon fin á vía administrativa e que contra o mesmo, de conformidade co previsto nos artigos 25 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do T.S.X.G. no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ó da publicación. Todo isto sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que se estime conveniente.

Ribadeo, 26 de abril de 2005.- O Alcalde, Balbino E. Pérez Vacas

Publicado por a333 @ 17:35
Comentarios (0)  | Enviar
 ¿Puede un drama ser divertido? Pues si. Abarrotados los locales de la Asociación de Vecinos de Rinlo, las alumnas del Aula Municipal de Teatro diviertieron al público durante las casi dos horas de representación.

Publicado por a333 @ 17:33
Comentarios (1)  | Enviar
Jueves, 22 de mayo de 2008
invitando al estreno de la primera montaje del Aula Municipal de Teatro.
La Casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca.Dirigida por José Rico.
Será el próximo domingo 25 de mayo a las 18.00 horas en la escuela de Rinlo

Publicado por a333 @ 18:51
Comentarios (0)  | Enviar

Vista a solicitude persentada por dona Teresa R. en nome da A.C. Atalaia para expoñer nas salas das que dispón o Concello
O Alcalde, tendo en conta a vixente lexislación
RESOLVE:
Acceder a petición realizada polo solicitante para expoñer na OMIC do 3 ao 9 de novembro de 2008, baixo as prsmisas que figuran nas Bases das Condcións de Uso das Salas de Exposicións do Concello de Ribadeo, publicadas no BOP de Lugo de 28/10/03


Publicado por a333 @ 18:42  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Lunes, 19 de mayo de 2008
Asociaciones.

Publicado por a333 @ 15:46
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 13 de mayo de 2008
Seguimos contactando con asociaciones sobre el proyecto de aprovechamiento de espacio público. Durante la mañana de hoy TR ha mantenido otra reunión

Publicado por a333 @ 17:51
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 10 de mayo de 2008
Hoy de las 17:00 horas a las 19:30 hemos mantenido la primera reunión. Han salido varios temas que repetiremos y ampliaremos con otras asociaciones, siguiendo lo acordado en la asamblea del pasado dos de mayo.


Publicado por a333 @ 20:30
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 06 de mayo de 2008


 QUE SIMBOLIZA UN GAUCHO y que presidía la biblioteca El Viejo Pancho cuando está se encontraba en los bajos de la Torre de los Moreno, hemos conocido que lejos de estar abandonado lo que existe es una preocupación de donde poder colocarlo. La Concejala ha hecho un llamamiento para ver si entre todos,  le encontramos un lugar idoneo (Hay que tener en cuenta sus grandes dimensiones)

Todos los temas previstos en nuestra asamblea han sido tocados.

Publicado por a333 @ 15:55
Comentarios (0)  | Enviar

*Reproducimos solo el dirigido al Ayuntamiento

 

 

Excmo. Concello de RIBADEO

 

 

____________, con DNI ________en nome e reprsentación de Atalaia, con enderezo a efectos de notificación en _____________ de Ribadeo

 

EXPON:

 

Ribadeo sufre apagóns que no pasado mes de febreiro se prolongaron durante horas, aunque de xeito regular vaise a luz por tempo dabondo para descontrolar as caixas nos supermercados e noutros establecementos, provocar perdidas de arquivos ou documentos, danos irreparables en electrodómesticos...

 

BEGASA, ten que  asumir a responsabilidade social do servicio público que explota, xa que os cidadans pagamos os recibos para un suministro axeitado e antes deso, todos nos tivemos que dar de alta e a empresa aceptounos, polo que debe cumprir co asinado.

 

Tendo en conta o anterior SOLICITAMOS a intervención do Concello para que fagan valer os nosos dereitos e evite a repetición deste tipo de situacións

 

5 maio de 2008

 

 


Publicado por a333 @ 15:29  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
 

En Ribadeo varias rúas non teñen nome ou o que teñen carece de significado algún para os veciños, por exemplo e entre outras:

 

-O Calexón que sube dende a Avenida Calvo Sotelo ó Grupo Xibraltar.

-O Camiño que baixa dende Amador Fernández a Rúa Buenos Aires.

-A Rúa Peonil entre as Avenidas Rosalía de Castro e Calvo Sotelo.

-A Vía Transversal.

-Ctra de Vilaselán dende o cruce coa Avenida Rosalía de Castro e a Lodeira.

 

Dende Atalaia pedimos ó Concello se tome acordo de dirixirse ós veciños para que eles mesmos decidan, si asi o desexan, como nomear as rúas onde viven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde do Concello de Ribadeo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicado por a333 @ 15:25  | proyecto
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 03 de mayo de 2008
 Levan xuntos 150 anos dende que foran doados por Xosé María Iglesias para contribuir o maior recoñecemento das festas do Carme, naqueles tempos, tanto ou máis importantes que as patronais de setembro. Os Cocos están reproducidos na praciña de San Roque, dando a benvida a todolos visitantes a Ribadeo, segundo arraigaida tradición parece ser que foron obra de artesans locais e que son retratos dun matrimonio veciño da Vila, de escabrosa historia. Desenvolvia él cargo importante administrativo ou político mentras que ela lle poñia os cornos , de ahi os rizos frontais que luce o Coco

 En wikipedia aparece esta información http://gl.wikipedia.org/wiki/Os_cocos

E xunto os cocos están os cabezudos: O pataqueiro, popeye, a vella, o gordo e o flaco, o paiaso e o aldeano

Os Cocos son definidos nun recente folleto como a parella máis representativa de Ribadeo. Son dous bonecos de gran tamaño (uns 3,50 m de altura) construídos para ser transportados por persoas situadas no seu interior, que executan un movemento de danza no seu percorrido ó longo das rúas. Os portadores necesitan ter forza, resistencia e equilibrio debido tanto ó peso como a que a suxeición e transporte realízase mediante unhas barras situadas a menos de 1/3 da altura dos bonecos, sendo dificultoso manter o equilibrio, e máis en días de vento. Saen á rúa en diversas festas (en particular, as patronais e S. Roque) e na actualidade teñen dúas estatuas, reproducións fieis en metal, situadas na ribadense praza de S. Roque.

thumb|200px|right|Vista das estatuas dos cocos e igrexa de S. Roque en Ribadeo, obra de Cesar Lombera
A súa recollida despois do paseo, que realizaban acompañados doutros persoeiros menores, 'cabezudos', antigamente era acompañada polos pícaros ó berro de 'morreu papá', 'morreu mamá', derivado que para seren gardados tiñan que ser tumbados. Non saíron de Ribadeo, cunha única excepción a A Pontenova. Os 'cabezudos' son considerados como fillos dos cocos, comezando esta tradición no 1898, e parando a súa exhibición ó comezo da I Guerra Mundial ata o ano 1948, no que aparecen 'Popeye', 'O Gordo', 'O Fraco', ... Estes sobreviven, mentres que xa son máis numerosos os que foron sendo descartados ó longo do tempo, é dicir, os que 'morreron'.

O seu nacemento sitúase a mediados do s. XIX, como doazón de José María Iglesias para o seu uso nas festas do Carme. A familia doadora e o seus descendentes coidaron da parella por longo tempo. Na actualidade corresponde o seu coidado e mantenza ó Concello. Os traxes seguen a ser de época, se ben xa tiveron varios cambios.http://wapedia.mobi/gl/Cocos


Publicado por a333 @ 10:41  | cocos y cabezudos
Comentarios (0)  | Enviar
Viernes, 02 de mayo de 2008
 Reunidos en asamblea a las 4 de la tarde del día de la fecha. Se tratan los siguientes temas:

Nota a BEGASA.- En la reunión de la Mesa de Asociaciones se había quedado en hacer una nota conjunta y pasarla a Industria, Consumo y Ayuntamiento. Dado que no hemos estado de acuerdo en la redacción que se proponía acordamos preparar una nota y pasarla a la Consellería de Industria, Instituto de Consumo y Ayuntamiento. Proponer la firma a otras asociaciones.

Se habla de los escritos presentados al Ayuntamiento estos días y se queda en que T.R se entreviste con la Concejala de Cultura y aprovechar para realizar gestiones sobre otros asuntos en los que dicha concejala tiene competencias y presentar escrito sobre nombre de calles (que los vecinos sean quienes las nombren)

Aprovechamiento espacio público. Se presentan distintas propuestas relacionadas con el tema y se queda en contactar con otras asociaciones y con gente que pueda estar interesada en el tema.

T propone trabajar en el tema de los Cocos y Cabezudos. Habria que buscar un lugar donde colocarlos y acordamos encuadrarlo en el aprovechamiento de los espacios públicos  Vestirlos-plancharlos tenerlos limpios y se ha ofrecido gente para ello.

L habla del posible abandono del cuadro (Representación de un gaucho) de El Viejo Pancho (Obra de Amando S Couto) que continua en lo que fueron los locales de la antigua biblioteca.

Se comentan distintas opiniones sobre el PGOUM y la reunión del pasado miércoles, reunión a la que no asistimos ya que pese a saber que presenta varias deficiencias, no somos quién para solucionarlas

Se designa para representarnos ante el Lider a A. C. y L.S.
Para el Consello da Muller a T.R.

Finalmente se trata el tema de las escaleras que bajan de Guimarán a Porcillán en mal estado y en deficientes condiciones de limpieza. En principio T.R. hablará con el Concejal encargado de ese servicio y aprovechará para recordarle algo tratado en la Mesa de Asociaciones en el Parador: el mal olor que desprenden los contenedores de recogida de basura a los que se les echan restos orgánicos.

Terminamos la asamblea con el tema de la nave que parece van construir en Mirasol con una altura de unos 26 m. Quedamos en esperar a ver que pasa el 12 de este mes que según dicen vendran de Puertos de Lugo a explicar de que va el tema.

A las cinco y media de la tarde se termina la Asamblea. 

Publicado por a333 @ 20:47  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar