Viernes, 24 de octubre de 2008
con enderezo a efectos de notificacion en ---------------(Ribadeo)
 
EXPON:
 
Que a Capela da Virxe do Camiño é propiedade do Concello de Ribadeo tal e como se desprende do contido da acta deste Concello de Ribadeo da Sesión Ordinaria de 26 de abril de 1928 e que transcribo: " Cultos Capilla Virgen del camino.-El señor Presidente hizo saber a la Corporación que le había visitado el Rvdo. Padre Guardian de la Comunidad de Padres Capuchinos establecida recientemente en esta Villa, interesando autorización para celebrar cultos propios de dicha comunidad en la Capilla de la Virgen del Camino de la que es patrono este Ayuntamiento.

Enterada la Corporación acordó por doce votos de los señores Martínez Alonso, González Barcia, Teijido Rios, Díaz García, Rodríguez Yañez, Acevedo Martínez, Rodríguez Rodríguez , Rodríguez Villameitide, Fernández López, Martínez Santamarina, García Rodríguez y García de la Vega, contra uno del Señor García Fernández, conceder a la mencionada comunidad de Padres Capuchinos la autorización que solicitan. "

Tendo en conta a proximidade do Xacobeo e  de que a Capela e a Virxe forman parte do Camiño de Santiago.

Considerando, asemade, que se trata dunha capela templaria tal e como o demostra o Arbol da Vida presente nas ventas laterais.

Atalaia SOLICITA DESE CONCELLO QUE VÉ PRESIDE:

 

Que se realice un estudio de rehabilitación e que se retire a carga de mortero que agora mesmo cubre o granito (podese apreciar nos contrafortes)

 

En Ribadeo, a 24 de outubro de 2008.

 

 

 

SR ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADEO

https://atalaiaasocvecinos.blogcindario.com/2008/09/00402-los-templarios-en-ribadeo.html


Publicado por a333 @ 15:07
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios