Viernes, 28 de noviembre de 2008
AYUNTAMIENTOS
RIBADEO

Anuncio

En cumprimento do disposto no artigo 168 e concordantes do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, faise público que transcurrido o prazo de información pública do expediente do Orzamento Xeral deste Concello para o exercicio de 2008, aprobado inicialmente en sesión plenaria de data 26 de agosto de 2008, e sen formularse alegacións durante o período de exposición pública, quedou definitivamente aprobado sendo o seu resumo por capítulos o seguinte:
Estado de Ingresos
Capítulo 1, Impostos directos. 2.204.643,34
Capítulo 2, Impostos indirectos: 180.000,00
Capítulo 3, Taxas e outros ingresos: 3.178.549,78
Capítulo 4, Transferencias correntes: 3.327.948,21
Capítulo 5, Ingresos patrimoniais: 11.200,00
Capítulo 6, Alleamento de inversións reais. 0,00
Capítulo 7, Transferencias de capital: 1.066.215,82
Capítulo 8, Activos financeiros: 27.045,54
Capítulo 9, Pasivos financeiros: 0,00
Suman total os ingresos: 9.995.602,69
Estado de Gastos
Capítulo 1, Gastos de persoal: 3.769.281,87
Capítulo 2, Compra de bens correntes e de servicios: 2.603.553,89
Capítulo 3, Gastos financieiros: 147.810,00
Capítulo 4, Transferencias correntes: 136.049,00
Capítulo 6, Inversións reais: 1.871.655,91
Capítulo 7, Transferencias de capital: 326.615,97
Capítulo 8, Activos financeiros: 27.045,54  
Capítulo 9, Pasivos financeiros: 445.522,43
Suman total os gastos: 9.327.534,61

De conformidade co disposto no artigo 171 do referido RDL 2/2004, contra esta aprobación poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia durante o prazo de dous meses a partir da publicación deste anuncio, sen prexuízo de que poida interpoñerse calquera outro que se estime conveniente.
Do mesmo xeito e en cumprimento do disposto no artigo 127 do RDL 781/1986, de 18 de abril faise público o cadro de persoal aprobado co orzamento:
PERSOAL FUNCIONARIO
C. FUNCIONAL POSTO DENOMINACION G NCD C. ESPECIFICO
121 0001/U SECRETARIO A1 30 38.550,36
  0002/U TECN.ADMTIVO. A2 26 20.785,68
  0003/U TECN.ADMTVO. A1 26 18.787,32
  0004/U ADMINISTRATIVO C1 22 8.955,36
  0005/U ADMINISTRATIVO C1 21 4.617,00
  0006/U ORDENANZA C1 16 6.984,96
 
222 0201/U P.LOCAL/SARX. A2 22 11.153,52
  0202/1 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.787,52
  0202/2 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.819,32
  0202/3 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.801,20
  0202/4 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.819,32
  0202/5 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.801,20
  0202/6 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.814,76
  0202/7 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.805,64
  0202/8 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.796,64
  0202/9 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.793,64
0202/10 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.793,28
  0202/11 P.LOCAL/GARDA C1 16 10.778,52
 
422 0501/U CELADOR I.ESC. E 14 4.557,24
 
432 0301/U ARQUITECTO A1 28 18.621,72
0302/U APARELLADOR A2 24 10.784,16
  1011/U ELECTRICISTA C2 18 5.136,24
  0701/U XARDIÑEIRO C2 18 5.100,00
  1041/U CAPATAZ C2 18 5.113,56
  1022/1 OFICIAL OBRAS C2 16 5.088,72
  1022/2 OFICIAL OBRAS C2 16 5.088,72
 
442 0711/U OFICIAL CONDUCTOR C2 18 5.100,00
  0714/1 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.980,16
  0714/2 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.976,80
 
443 0801/U PEON SEPULTUREIRO C2 15 4.981,80
 
611 0101/U INTERVENTOR A1 30 34.457,16
  0102/U XEST.PPTARIA. A2 23 10.480,44
  0103/U ADMTVO-TESOURERIA C1 21 15.714,84
  0104/U ADMTVO-RECAUDADOR C1 19 5.990,28
  0105/U ADMTIVO-RENTAS C1 22 15.735,96
 
622 0901/U CELADOR MERCADO DE ABASTOS C2 14 4.277,64
 
PERSOAL LABORAL FIXO
C. FUNCIONAL POSTO DENOMINACION G NCD C. ESPECIFICO
121 0106/U AUXILIAR C2 16 4.561,80
 
313 0401/U TRABALLADOR .SOCIAL A2 26 14.150,52
  0641/U AUX.OF.INF.XUV. A2 23 5.479,68
  0403/U PSICOLOGO A1 24 12.736,08
  0404/4 EDUCAD FAMILIAR A2 23 5.310,24
  0404/5 AUX ADMTVO. C2 16 4.111,44
  NC AVOGADA CIM A1 22 1.283,64
  0402/1 AUX. FOGAR E 13 233,08
  0402/2 AUX. FOGAR E 13 233,08
  0402/3 AUX. FOGAR E 13 233,08
  0402/4 AUX. FOGAR E 13 233,08
  NC AUX. FOGAR E 13 233,08
  NC AUX. FOGAR E 13 233,08
  NC AUX. FOGAR E 13 233,08
  NC AUX. FOGAR E 13 233,08
 
322 NC AXTE.EMP. DES.LOCAL A1 22 1.283,64
 
422 0502/2 LIMPIADORA E 13 1.688,16
 
432 1021/1 OFICIAL ENC.OBRAS C2 16 5.513,64
  1031/U COND.PALA C2 18 5.118,12
  1011/U AUX.ELECTRICISTA C2 14 4.252,32
  1022/3 OFICIAL OBRAS C2 14 5.047,20
  0702/U AXTE.XARDIÑERIA E 14 3.969,12
  0703/U AXTE.XARDIÑERIA E 14 3.969,12
  0704/U AXTE.XARDINERIA E 14 3.965,76
  0705/U COND.DESBROZADORA C2 18 5.113,56
  NC PEON SERV MULTIPLES C2 14 4.685,88
  NC PEON SERV MULTIPLES C2 14 4.685,88
  NC Arquitecto de ARI A1 22 1.451,72
  NC ADMINISTRATIVO DE ARI C1 14 1.388,24
 
442 0705/U OPERARIO S. LIMPEZA E 13 3.959,76
  0712/U COND.REC.ENSERES C2 16 5.101,68
  0714/3 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.966,60
  0714/4 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.959,76
  0714/5 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.959,76
  0714/6 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.956,40
  0714/7 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.956,40
  0714/8 OPERARIO S.LIMPEZA E 13 3.956,40
  NC CONDUC.MECANICO VEHIC. MUNICIPAIS C2 16 1.573,60
  NC OPERARIO S. LIMPEZA E 13 1.211,84
  NC OPERARIO S. LIMPEZA E 13 1.211,84
  NC OPERARIO S. LIMPEZA E 13 1.211,84
 
451 0601/U DTOR.BANDA MUSICA A2 23 8.974,56
  NC PROF.E.MUSICA-Inic. Música C1 14 724,00
  NC PROF.E.MUSICA-Percusión C1 14 1.663,04
  NC PROF.E.MUSICA-Guitarra C1 14 1.281,32
  NC PROF.E.MUSICA-Saxofón C1 14 1.197,76
  NC PROF.E.MUSICA-Piano C1 14 1.894,12
  NC PROF.E.MUSICA-Flauta C1 14 1.239,56
  NC PROF.E.MUSICA-Clarinete C1 14 2.013,44
  0611/U BIBLIOTECARIA A2 19 5.066,52
  0612/U LIMPIADORA E 13 2.716,44
 
452 0621/U CELADOR POLIDEPORTIVO C2 14 4.176,24
 
622 0910/U AUX. OMIC C2 16 12.466,20
 
751 0631/U AUX.OF.TURISMO C2 67,20
PERSOAL LABORAL TEMPORAL
C. FUNCIONAL POSTO DENOMINACION
222 NC AUXILIARES POLICIA
 
223 NC XEFE EQUIPO SOCORRISTA
1
  NC XEFE EQUIPO SOCORRISTA
2
  NC SOCORRISTA
1
  NC SOCORRISTA
2
  NC SOCORRISTA
3
  NC SOCORRISTA
4
  NC SOCORRISTA
5
  NC SOCORRISTA
6
  NC SOCORRISTA
7
  NC SOCORRISTA
8
  NC SOCORRISTA
9
  NC SOCORRISTA
10
  NC SOCORRISTA
11
  NC SOCORRISTA
12
NC CAPATAZ MOTOBOMBA INCEN-3
NC CAPATAZ
1 GMIR
  NC CAPATAZ
2 GMIR
  NC CAPATAZ
3 GMIR
  NC PEON
GMIR 1
  NC PEON
GMIR 2
  NC PEON
GMIR 3
  NC PEON
GMIR 4
  NC PEON
GMIR 5
  NC PEON
GMIR 6
  NC PEON
GMIR 7
  NC PEON
GMIR 8
  NC PEON
GMIR 9
 
313 0402/1 AUX.FOGAR
  0402/2 AUX.FOGAR
  0402/3 AUX.FOGAR
  0402/4 AUX.FOGAR
  NC AUX.FOGAR
  NC AUX.FOGAR SUST.
  NC AUX.PISOS TUTELADOS
  NC AUX.PISOS TUTELADOS
  NC AUX.PISOS TUTELADOS
  NC AUX. FOGAR-2
  NC ABOGADA CIM
  NC FOMENTO EMPREGO(Inmigración)
 
322 NC AG.EMP. DES.LOCAL
 
432 NC Arquitecto de ARI
NC Arquitecto de ARI-Ayudante
  NC ADMINISTRATIVO DE ARI
  NC BRIGADA OBRAS-4
  NC ALBANEL
  NC ALBANEL
  NC CHOFER ROZADORA
  NC AUXILIAR PXOM
  NC SUSTIT. OBRAS-PREV. URXENCIA
 
442 0713/1 OPER.SR.RECOLLIDA
  0713/2 OPER.SR.RECOLLIDA
  NC BRIGADA LIC. MED. AMB.-3
  NC CONDUCTOR VEHICULOS MUN.
  NC BRIGADA MED. AMB.-4
  NC BRIGADA MED. AMB.-5
  NC SUST.MEDIO AMB.-PREV.URXEN
 
451 PROFESOR
  NC PROF.E.MUSICA-Canto
  NC PROF.E.MUSICA-Percusión
  NC PROF.E.MUSICA-Oboe, Fagot
  NC PROF.E.MUSICA-Guitarra
  NC PROF.E.MUSICA-Violín, Viola
  NC PROF.E.MUSICA-Saxofón
  NC PROF.E.MUSICA-Ling mus.,piano
  NC PROF.E.MUSICA-Frauta
  NC PROF.E.MUSICA-Trompeta,Trompa
  NC PROF.E.MUSICA-Clarinete
  NC PROF.E.MUSICA-Trombón, Tuba,.
  NC PROF.E.MUSICA-Danza e Ballet
  NC PROF.E.MUSICA-Acordeón
  NC PROF.E.MUSICA-Violonche,contrabaixo
  NC TECNICO CULTURA
  NC SUSTITUC. BIBLIOTECA
 
452 NC LIMPEZA PRAIAS
NC FOMENTO EMPREGO (Act. Deport.)
NC TCO. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
611 NC FOMENTO EMPREGO (Interv.)
751 NC FOMENTO EMPREGO (Turismo)

Ribadeo, 19 de setembro de 2008.- O ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA.

R. 04637

Publicado por a333 @ 18:55  | BOP
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios