Lunes, 23 de febrero de 2009

 

Visto o testamento otorgado por dona Francisca Alonso Trelles Gómez, falecida o 1 de abril deste ano, no que se lega a este Concello o inmoble sito na rúa Viejo Pancho no que naceu o poeta do mesmo nome para ser destinado a institucións Culturais, propoño o Concello Pleno a aceptación de dito legado a beneicio de inventario, nos termos do artigo 12 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.

A Corporación acorda por unanimidade dos seus membros prestar aprobación á proposta de referencia.

Acta Ayuntamiento Pleno de 11 de setiembre de 1995


Publicado por a333 @ 20:04  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios