Martes, 24 de febrero de 2009
Prestar aprobación ó proxecto de Parque etnográfico das rúinas do Cargadeiro, redactado polo Servicio de Costas de Lugo dentro do proxecto de Acondicionamiento do Entorno da Praia do Cargadeiro en Ribadeo, para a súa incorporación  ó Plan Municipal de obras, e sometendo a información pública por prazo de quince días, que de transcurriren sin reclamacións será definitiva a aprobación.

Ayuntamiento Pleno 7 de Novembro de 1994

 

Ratifica-la acta de adquisición por mutuo acordo suscrita entre o propietario D Rafael Pérez Basanta e ista Alcaldía con data 8 de febreiro para adquisición por mutuo acordo da finca núm 7 do parcelario da área de O Cargadeiro cunha superficie de 2236 m2 , máis as tolvas de pedra existentes na mesma por un prezo total de 3.500.000 Ptas. Dos que 2.236.000 Ptas correspondente ó terreo e 1264.000 ptas. ás tolvas, entendendo este acordo como partida alzada por todolos conceptos.

Ayuntamiento Pleno 6 de marzo de 1995


Publicado por a333 @ 17:06  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios