Martes, 17 de marzo de 2009

 

9. Mocións urgentes.

O Sr .Alcalde toma a palabra e día que antes de entrar no punto de rogos e preguntas vai a presentar unha moción urgente e dado que o seu contido é breve leráse primeiro e logo votaráse ou non a súa inclusión na orde do día.

O Sr. Alcalde da lectura á mesma que dí:

“En diferentes momentos, esta Corporación solicitou da Xunta de Galicia diversas obras de competencia autonómica, e sumamene importantes para Ribadeo. Non obstante, nengunha delas aparece no proxecto de presupostos para 1994, pésie a ser obxectivamente precisas e estar respaldadas por acordos plenarios.

Así pois, e dado que o citado proxecto de presupostos atopase ainda en trámite parlamentar, propón-se ao Excmo. Concello Pleno a adopción de acordo seguinte:

Solicita-se dos Grupos Parlamentares a presentación de enmendas aos Presupostos da Comunidade Autónoma para 1994, a fín de incluir as correspondentes dotacións para:

a)      Primeiros traballos de construcción do  Porto Exterior de Ribadeo.

b)      Rehabilitación do edificio coñecido como Torre dos Moreno

c)      Reparación xeral da estrada Reme-Vilamar.”

De seguido o Sr. Alcalde explica que a urgencia da Moción está motivada pola tramitación nestes entres na Xunta de Galicia dos presupostos autonómicos..

Sometida a votación a toma en consideración da moción e a súa inclusión na orde do día, resulta aprobado por unanimidade dos membros da Corporación.

Céntrase o Sr. Alcalde no fondo da Moción e explica que non ten carácter político posto que as peticións que contén xa foron acordadas polo Concello en distintos momentos, a reivindicación sobre o porto exterior fai máis tempo e as outras dúas máis recentemente e co apoio unánime da Corporación.

Sesión ordinaria do pleno do concello de Ribadeo en primeira convocatoria

Data 7 de febreiro de 1994


Publicado por a333 @ 18:29  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios