Martes, 24 de marzo de 2009

ºPropuesta de la Alcaldía –Presidencia sobre la creación de un museo municipal Fuerte San Damian

Se da lectura a la propuesta de la Alcaldía-Presidencia que dice:

“As obras de restauración e rehabilitación do Forte de San Damián, iniciadas no ano 1989 están mui avanzadas, polo que é previsibel o seu remate a curto prazo. Aparte de recuperar un dos máis destacados elementos do patrimonio histórico-artístico ribadense e de cumprir funcións de mirador e de parque público, esas instalacións están destinadas, como é sabido, a Museo Municipal. Fai-se, pois, preciso, realizar as oportunas xestións para a súa posta en marcha e, neste sentido, sostiveron-se xa entrevistas e reunións con persoas particulares co fin de arrecadar o material museístico axeitado, dispoñendo-se xa agora de algunhas pezas e elementos. Igualmente e para acceder ás axudas e aos concertos de colaboración coa Consellería de Cultura, nos termos esixidos polo Decreto 314/1986 de 16 de outubro polo que se regula o sistema público de museos da Comunidade Autónoma galega, propón-se ao Excmo. Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:

1* As instalacións do Forte San Damián serán destinadas a Museo Municipal polo que:

Crea-se o Museo Municipal Forte San Damián con este nome.

 

El Alcalde-Presidente hace una ampliación de la Propuesta de referencia refirièndose más concretamente a la ejecución de las obras manifestando que en opinión del Grupo de Gobierno debe soliitarse oro convenio por tres meses para la finalización de las mismas.

La Corporación por unanimidad de los miembros presentes, acuerda prestar aprobación a la Propuesta de referencia.

Ayuntamiento de Ribadeo . Sesión Ordinaria en segunda convocatoria. 6 de abril de 1992Publicado por a333 @ 16:13  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios