Martes, 30 de junio de 2009
 Del acta del Pleno de 16 de marzo de 2009

O Sr.Pérez Vacas lle volta a preguntar se se gastaron 60.000 euros en mantemento e o Sr.Alcalde contesta que o Centro adoece de problemas de humedades, salitre, etc. e estaba nunha situación lamentable e a través da Deputación conseguiron unha axuda a finais do 2008 de 600.000 euros para iso, e cunha empresa se fixo, utilizando as marxes e os instrumentos da lei de Contratos, pero non chega.

O Sr.Pérez Vacas volta a preguntar se hai fianza e hai contrato, e se se licitou e como se adxudicou. O Sr.Alcalde pola súa parte contesta que houbo os requisitos que marca a Lei de Contratos. O Sr.Pérez Vacas pregunta se non houbo contrato e o Sr.Alcalde dí que houbo os requisitos que marca a Lei de Contratos das Administracións Públicas.

Deliberase entre o Sr.Pérez Vacas e o Sr.Alcalde sobre as marxes de contratación na Lei de Contratos do Estado.

Y esta es nuestra pregunta sobre lo anterior:

Que basandose en lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento el 13 de septiembre de 2004, se le formula al Alcalde del Ayuntamiento de Ribadeo las siguientes preguntas:

1) ¿Qué obras se hicieron en el Centro de Día y costaron 600.000 euros (100.000.000 Ptas) y donde se puede verificar que se había hecho un buen uso de ese dinero?Publicado por a333 @ 18:08  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios