Martes, 17 de noviembre de 2009

CORPORACION MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE RIBADEO 


ATALAIA, con dirección a efectos de notificación en Acevedo Rodríguez 4 de Ribadeo (Lugo) ANTE LA APROBACION DEL I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE RIBADEO EXPONE:

 Nuestro voto ha sido en contra en el Consejo Sectorial de la mujer de 12/11/2009 al que se llevó la aprobación inicial para su pase al Pleno el 13/11/2009 para no perder la subvención cuando un Plan de Igualdad se debe elaborar pensando en la igualdad de trato y no discriminación y para impulsar la aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la política municipal.

 No nos dieron tiempo para valorar ese Plan ya que unas propuestas nos son entragadas la tarde del día 11.

 Desde Atalaia consideramos que hay muchos puntos a estudiar en este Plan y que hay que concretar para poder resolver después  de identificar los problemas

 PROPUESTAS DE ATALAIA AL I PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIBADEO:

 a) Creacíón de un foro social sobre la prostitución y la trata de seres humanos.

Creación de protocolos que contemplen la atención a las victimas (recursos, derechos , medios (alojamiento, tratamiento médico y psicológico...y suministro de material preventivo: preservativos, desinfectantes...) y campañas de visibilización, sensibilización en el tema

b) En el tema de dar poder a la mujer y hacerla visible, continuar investigando la Historia local para que todas esas mujeres que han tenido relación con Ribadeo, recobren la transcendencia, la importancia que en su día tuvieron

Realización de foros, charlas, publicaciones que den a conocer a las mujeres de Ribadeo a la población y que en las calles de Ribadeo se refleje la contribución que han realizado a la vida económica, social y cultural de este pueblo.

 c) Violencia de Género-Para paliar, prevenir. Por ello en Atalaia consideramos que el el Ayuntamiento se debe implantar un protocolo preventivo contra todo tipo de violencia (sexual, laboral,familiar ...) que contempla la figura del mediador (Consejo) y una vez dado ejemplo instar a las distintas empresas radicadas en Ribadeo a que se sumen a esa iniciativa. Contar con un alojamiento de emergencia al que pueda acudir cualquier victima de violencia.

Ribadeo, 17 de Noviembre de 2.009

LO QUE DICE EL AYUNTAMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD: 

Novas

FOI APROBADO POR UNANIMIDADE EN PLENO O PASADO VENRES

Ribadeo xa ten Plan de Igualdade

17/11/2009

O Plan de Igualdade de Ribadeo tentará mellorar a resposta fronte á violencia de xénero, favorecer as condicións laborais das mulleres e fomentar a corresponsabilidade de homes e mulleres nas tarefas do fogar. O plan foi aprobado en pleno o pasado venres e desenvolverase desde agora e até o ano 2011.

O Concello de Ribadeo ven de aprobar por unanimidade em pleno o seu I Plan de Igualdade, que ven a ser  un plan de traballo desde o ano actual até o 2011, "un documento útil que nos servirá para actuar co obxetivo de reducir as desigualdades entre homes e mulleres", segundo explica a responsable do CIM. Luisa González asegura que "se trata dun plan que ten un caracter eminentemente práctico, coherente coas competencias municipais e co traballo desenvolvido nos últimos anos. É un plan adaptado ao territorio, á realidade concreta de Ribadeo. Este Plan facilitáranos enormemente o traballo, ao estaren definidas as accións a emprender, ao estar xa establecido por escrito que accións neste momento en base á diagnose sobre a situación do concello de Ribadeo é fundamental realizar para equiparar os intereses, necesidades e expectativas das mulleres e dos homes que residen em Ribadeo". 

O plan de Igualdade do Concello de Ribadeo reune as seguintes características:
-Este plan é unha cuestión de xustiza social: As institucións teñen que intervir para evitar as interferencias sociais que dificultan a libertade, integridade e dignidade das mulleres a nivel social, e impiden o avance das mulleres.

-Contribue ao desenvolvemento democrático da sociedade: A ausencia ou infrarepresentación das mulleres nos centros de decisión política é un déficit democrático.

-Criterio de eficacia económica para a sociedade: A participación de homes e mulleres de igual forma nos recursos económicos e na riqueza dos territorios é unha cuestión de eficacia económica. 

-Participación: As políticas de igualdade deben ser obxeto de consensos o máis amplos posible, tanto nos ámbitos políticos como dos diferentes sectores sociais implicados, ben sexan do movimento asociativo, veciñal, universitario, empresarial, etc...

Este Plan de Igualdade ten un carácter integral na medida en que se deseñan liñas de actuación en diferentes áreas (educación, eido laboral, corresponsbilidade e conciliación da vida laboral e familiar, violencia de xénero, empoderamento e participación social e política das mulleres,deporte, cultura, ocio e tempo libre). Por outra banda, o Plan ten  carácter eminentemente participativo, sendo elaborado desde o propio Consello Municipal da Muller e desde a comisión "ad hoc", é dicer, a comisión de igualdade creada para tal fin. E o Plan realizouse desde o Consello Municipal, desde o traballo da Comisión de Igualdade que se ocupou de coordenar ás comisións temáticas (comisión de emprego e relacións laborais, comisión de saúde e sexualidade, comisión de atención social e reparto de responsabilidade e comisión de violencia de xénero e imaxe social). A participación dos  axentes sociais  orixinouse desde a elaboración da diagnose até a proposta de obxetivos e accións específicas a desenvolver no propio Plan. Na elaboración do Plan como nas medidas que se propoñen para os vindeiros anos adoptouse a transversalidade como estratexia, partindo da convicción de que a igualdade é responsabilidade de todas as áreas do Concello e da labor conxunta destes cos axentes sociais. E asi se contempla no Plan local de Igualdade. Algúns dos obxetivos  que se contemplan nas diferentes áreas:

FOMENTO DE VALORES IGUALITARIOS NO ÁMBITO DA EDUCACIÓN
-Impulsar a transmisión de valores de igualde de xénero entre mulleres e homes mediante a eliminación de estereotipos vinculados á feminidade ou masculinidade, e fomentando a igualdade nas relacións entre xéneros .

-Avanza cara unha escola coeducativa promovendo accións de sensibilización, de eduación en igualdade aportando formación ao alumnado, ao profesorado e ás nais e aos pais de cara a facilitar o tránsito da escola mixta á escola coeducativa.

CORRECCIÓN DAS DESIGUALDADES EXISTENTES NO MERCADO LABORAL
-Incrementar a taxa de actividade, ocupación e disminuir o desemprego das mulleres.

-Diversificar as ocupacións das mulleres en Ribadeo.

-Potenciar a disgregación horizontal das mulleres en Ribadeo.

-Favorecer a mellora das condicións laborais das mulleres: temporalidade, contratos a tempo parcial, diferencias salariais.

-Disminuir a representación das mulleres no paro de longa duración.

CORRESPONSABILIDADE E CONCLIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR
-Fomentar a corresponsabilidade de mulleres e homes na asunción de tarefas do fogar e coidado e atención a persoas dependentes.

-Promover actuacións que favorezan a conciliación da vida laboral e familiar.

-Reforzar e mellorar os servizos de atención ás persoas dependentes e aos servizos de apoio comunitario como espazos estratéxicos de actuacion a favor da corresponsabilidade social.

VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES
-Información sobre a magnitude do problema da violencia de xénero, a súa orixe nas relacións desiguais de xénero, as diferentes tipoloxias, manifestacións e as consecuencias para as mulleres, para os homes e a sociedade en xeral.

-Promover e xerar un cambio profundo no modelo de relacións sociais entre mulleres e homes basándonos nas transformacións a longo prazo para avanzar na plenitude do dereito da cidadania das mulleres, cuestionado pola existencia de violencia de xénero.-Realizar unha intervención integral con mulleres vítimas de violencia de xénero e coas súas fillas e fillos, e persoas dependentes delas, procurando a recuperación da súa identidade, autonomia e a restauración dos seus proxectos vitais.

-Mellorar a resposta frente á violencia de xénero (prevención primaria) ofertando alternativas eficaces e mellorando a atención ás vítimas de violencia.

EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL E POLÍTICA DAS MULLERES
-Sensibilizar á poboación en xeral sobre a importancia de alcanzar unha participación equilibrada entre mulleres e homes no ámbito político social, económico... como factor dinamizador do desenvolvemento municipal.

-Promover a creación de asociacións de apoio á consolidación das existentes.

-Promover a participación das mulleres nas estruturas das organizacións e postos de decisión.

FOMENTO DE VALORES IGUALITARIOS EN CULTURA, DEPORTE, OCIO E TEMPO LIBRE
-Recuperar a memoria histórica das mulleres da nosa vila para facer visible a cultura femenina e valorizar o seu papel.

-Traballar para garantir o acceso de todas as mulleres ás novas tecnoloxias.

-Impulsar a linguxe non sexista nas imaxes e nos medios contidos de toda a documentación do Concello.

-Impulsar o deporte como hábito saudable e forma de ocio entre as mulleres de Ribadeo de todas as idades.

SAÚDE E SEXUALIDADE
-Establecer medidas encamiñadas a aumentar a formación das mulleres en relación á saúde reproductiva e afectivo sexual.

-Propoñer mecanismos que axuden a acadar a paridade no coidado das persoas dependentes.

-Desenvolver accións de sensibilización de cara a preveer as enfermidades fomentando hábitos de vida saudables e información para atallar e recoñecer a tempo as diferntes dolencias.


Publicado por a333 @ 14:01  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios