Jueves, 07 de octubre de 2010

http://atalaiaribadeo-atalaia.blogspot.com/?Pues en esa direcci?n en la que escribiremos a partir de ahora dado que este blog nos est? dando problemas para entrar supongo que a todos.


Publicado por a333 @ 19:56
Comentarios (1)  | Enviar
Martes, 05 de octubre de 2010

Extraordinaria de 28 de febrero de 1955

Visto el proyecto de Reglamento para la adjudicaci?n de becas al alumnado del Colegio ?Santo Tom?s de Aquino? de esta Villa se acuerda por unanimidad prstarle aprobaci?n y que se exponga al p?blico para reclamaciones por un plazo de quince d?as de conformidad con lo que dispone el art. 109 de la Ley de Regimen Local


Publicado por a333 @ 19:43  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

Extraordinaria de 28 de febrero de 1955

En vista de la gran colaboraci?n que en todo momento encontr? el Sr .Alcalde en el Itmo Sr Director General de Ense?anza Laboral en cuanto se relaciona con la creaci?n del Centro de Ense?anza Media y Profesional de Ribadeo y construcci?n del edificio donde desarrollar? su labor la Corporaci?n recogiendo el un?nime sentir del pueblo ribadense acuerda conste en acta su profundo agradecimiento a Don Carlos Mar?a Rodr?guez de Valcarcel y que este acuerdo sea comunicado al mismo para su conocimiento.


Publicado por a333 @ 19:41  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar


Publicado por a333 @ 6:52  | fotografia
Comentarios (0)  | Enviar
Lunes, 04 de octubre de 2010

Ordinaria de 30 de mayo de 1955

Homenaje a la ?Searila? Seguidamente por el propio Sr Alcalde se dio lectura a las cartas del Sr Casariego sobre el homenaje que se trata de realizar a la ?Searila? consistente en colocar una placa en el palacio de Seares (Castropol), un acto literario y una comida.

El Sr. Primer Teniente Alcalde don Jos? Juan Su?rez Acevedo conocedor del asunto, se adhiere al mismo y hace una breve historia de lo que la ?Searila? representa.

En su vista por unanimidad el ayuntamiento acuerda adherirse al homenaje que se celebrar? el pr?ximo mes de agosto a la ?Searila?


http://castropol.blogia.com/temas/la-searila.php En el blog el descubrimiento de la placa homenaje a la Searila en 1955

Del poema de la Searila

De la vida en el ?ltimo aliento
tu trist?sima voz me llamaba,
desgraciado de m? donde estaba
que en tu angustia no pude acudir
Por los campos buscando tu huella
vanamente que ahora me empe?o
que aturdido me parece un sue?o
?ay Searila vivir yo sin ti!


Leer m?s: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2463#ixzz11Q1tCREG


Publicado por a333 @ 21:10  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

?

O CASTRO DE FORNELO:

?

Este castro local?zase na franxa costeira da parroquia de San Xo?n de Pi?eira, no lugar co?ecido como Os Castros. Est? a unha altitude duns 10 ? 15 metros e dista 5.200 metros do castro de Meirengos e 2.400 metros do Castro das Grobas, o que nos da idea da interrelaci?n e convivencia que debeu haber entre ambas poblaci?ns.

?

O xacemento de Pi?eira est? emprazado nun promontorio facilmente visible dende a costa e dende a terra. Diante do promontorio est? a Illa do Castro ou ?nsua de Fornelo que seguramente tivo que estar relacionada co asentamento castrexo. Este promontorio conecta coa li?a costeira a trav?s dun estreito istmo que debeu facilitar moito a defensa do recinto. Ademais, a natureza do emprazamento fai que estea perfectamente defendido nas orientaci?ns norte, leste e oeste, quedando a orientaci?n sur reservada para as defensas artificiais. Ten unha superficie de 1,75 Ha e pertence ? Idade de Ferro e Romana. A propiedade ? de car?cter p?blico, xa que forma parte da masa com?n da concentraci?n parcelaria e conta coa protecci?n de estar afectado por Costas como zona de reserva de litoral.

?

A relaci?n co tr?fico mar?timo a pequena escala non ? seguro,

pero parece case seguro que se levaron a cabo actividades de pesca e marisqueo que se complementar?an con actividades agr?colas e gandeiras.

?

As defensas p?dense apreciar bastante ben no sector leste, onde podemos ver un sistema defensivo composto por dous fosos excavados na rocha que se alternan con tres parapetos que van rodear practicamente toda a orientaci?n sur do xacemento. As?, no sector sueste do castro as defensas parecen estar bastante ben, xa que os parapetos conservan as maiores alturas. No sector suroeste, as defensas parecen bastante m?is alteradas, conserv?ndose ben o parapeto exterior.

?

Nas proximidades do castro, polo suroeste, corre un regato, conocido co nome de R?o do Couto ou de Espadanal, que hoxe sirve de deslinde entre as parroquias de Pi?eira e Vilaframil e do cal os habitantes do castro se abastecer?an de auga. Tam?n preto deste asentamento, existe unha fosa labrada na roca conocida popularmente como ? Maseira ??

Cabe destacar que en moitos lugares de Galicia e Portugal as m?moas eran co?ecidas co nome de Forno, de onde derivou o nome de Fornelo, o que evidencia que en tempos pasados houbo no lugar un monumento megal?tico ou dolmen.

?

Etimol?xicamente, ?fornelo? ? un nome que deriva do lat?n ?fornus? ? que se engade o diminutivo despectivo ?-ullus?, que en galego da ?-elo?, dando lugar a ?fornullus? en lat?n e ?fornelo? en galego, para referirse con este vocablo a un forno pequeno e sen importancia.

?

Neste castro temos noticias da aparici?n de fragmentos de cer?mica com?n ind?xena e de terra sigillata, toda ela aparecida en superficie.

?

Como curiosidade, resaltar que algunhas persoas maiores do lugar que ti?an parcelas no castro recordan alg?ns ach?degos coma un torques de ouro, que eles identificaron como unha ?asa?.

?

?*Facilitado por Bego?a Garc?a L?pez?

?


Publicado por a333 @ 15:17  | historia ribadeo antigua
Comentarios (0)  | Enviar

?

Pi?eira

?

Alg?ns historiadores fan saber que o nome desta parroquia ten relaci?n coa posibilidade de que antes nesta zona fose abundante, ademais do carballo, o pi?eiro mar?timo, pois o seu nome proven do lat?n Pinus + aria= Pinaria, ? lugar en donde la pina es abundante?.


Situada no litoral do municipio,
? unha parroquia que est? localizada ao oeste do centro de Ribadeo. Pi?eira linda polo norte co mar Cant?brico, polo oeste con Vilaframil, polo sur e por boa parte da s?a fronteira oriental con Ove e Covelas (esta ?ltima no extremo sudoeste) e polo nordeste con Vilasel?n.


Cunha superficie de 5,89 km2 e unha densidade de 61,12 habitantes/km2 pos?e unha poboaci?n de 360 habitantes (
INE 2007) distribu?dos nas entidades de Barreiro (13 habitantes), As Cruces (11), Dompi?or (74), Folgosa (34), A Eirexa (20), O Outeiro (13), Rio (37), Vilar (133), O Morgull?n (12), O Alto dos Pinos (12); e no lugar de Arelongo.


Pi?eira ? unha agradable aldea na que todos os seus veci?os acollen calorosamente ?s seus visitantes, co?ecida pola pesca nas s?as costas escarpadas e rocosas. Esta costa moi alta e recortada, presenta multitude de entrantes e sa?ntes e a altitude media rolda os 36 metros.

?

Os veci?os ad?canse ? agricultura e ? horta uns, e outros ? industria e servicios, nos centros de producci?n pr?ximos.

?

? famosa pola calidade dos seus productos agr?colas, e sobretodo, de horta, entre os que cabe destacar os famosos pementos de gran tradici?n na zona pola s?a forma e sabor, tan caracter?sticos, que os diferencia favorablemente doutras variedades da comarca.

?

Posiblemente tr?tese dunha das parroquias de m?is futuro e crecemento do municipio, pois a escasa distancia a Ribadeo e o novo pol?gono industrial nas proximidades, conv?rtena nunha zona moi atractiva.

?

Na actualidade esta parroquia foi dividida en dous n?cleos, debido ao paso da autov?a transcant?brica

?

A igrexa, xunto con outros templos pr?ximos, foi doada no ano 1182 por Fernando II ao bispo de Mondo?edo para que se establecese a capital da diocese en Mondo?edo.

Templo que disp?n dunha cruz parroquial de planta rococ? do ?ltimo terzo do s?culo XVIII.

?Facilitado por Bego?a Garc?a L?pez


Publicado por a333 @ 15:15  | parroquias de ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 03 de octubre de 2010

Hoy en La Comarca, el semanario de esta zona.

El af?n de protagonismo de algunos es increible. Y t ambi?n el compadreo entre quienes tratan de atacarnos y usando esos refranes que tanto gustan a algunos de esos compadres (nosotros en castellano para conocimiento de todos) : No hiere qui?n quiere sino qui?n puede.

En Atalaia no vamos con fotos de autor ni de protagonistas. Nos mueve nuestro inter?s por Ribadeo, nos mueven ideas y miren incluso en un futuro si hicieran algo bueno de los tres frentes de los que nos llueven cr?ticas, alabariamos esa forma de proceder aunque mucho nos tememos que pasen a la Historia sin pena ni gloria a?n cuando se hallan incluido ellos mismos (alguno de ellos)? como Ribadenses c?lebres

En Atalaia pedimos, exponemos, no imponemos ni nos erigimos en due?os de la raz?n.? ?Donde est? la participaci?n ciudadana reconocida en la Contituci?n?

Sometimiento quieren. Vamos a tener que pedir permiso para hablar, para opinar ?Esta es lo que Democracia significa para algunos?

Desde esta asociaci?n se critican actuaciones determinadas, hechos... nunca palabras huecas

Pol?mica con nosotros ninguna tendr?n m?s que este comentario en nuestro blog que visitan


Publicado por a333 @ 11:48  | documentos asociacion
Comentarios (0)  | Enviar

Carlos Mar?a Rodr?guez de Valcarcel. La foto de Tete Soto.


Publicado por a333 @ 9:27  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

Ordinaria de 27 de junio de 1925

?

Segundo.-Escrito del Director del Instituto Laboral de Betanzos, solicitando apoyo para que se conceda el t?tulo de Hijo Adoptivo de las cuatro provincias gallegas al Ilmo Sr Director General de Ense?anza Laboral don Carlos Mar?a Rodr?guez de Valcarcel, se acord? por unanimidad adherirse al mencionado homenaje

?


Publicado por a333 @ 9:25  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

Ordinaria de 31 de marzo de 1958

A continuaci?n se dio cuenta del Proyecto formado por el aparejador para reparaci?n del Campo de Deportes de esta Villa, con un presupuesto de 13.726,03 pesetas aprob?ndolo por unanimidad la Corporaci?n


Publicado por a333 @ 9:24  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
S?bado, 02 de octubre de 2010

Supletoria de ordinaria de 29 de abril de 1953

Enterada la Corporaci?n por manifestaci?n del Sr Alcalde de la donaci?n realizada a favor del Ayuntamiento por el eximio pintor ribadense Don Amando Su?rez Couto consistente en su ?obra titulada ?O Crego? , hag?sele saber su reconocimiento por tan valiosa aportaci?n al patrimonio municipal.


Publicado por a333 @ 7:25  | amandosuarezcouto
Comentarios (0)  | Enviar

Supletoria de ordinaria de 29 de abril de 1953

En la Consistorial de Ribadeo siendo las diecinueve horas y treinta minutos del d?a veintinueve de abril de 1953

A continuaci?n se da cuenta de certificaciones remitidas por el Secretario del Consejo Local del Movimiento transcribiendo acuerdos adoptados por el mismo en sesi?n celebrada el d?a veintinueve de febrero ?ltimo, habi?ndose acordado por unanimidad tomarlas en consideraci?n y facultar al Sr Alcalde para que haga las gestiones precisas al objeto de lograr una nueva edici?n del libro ?Ribadeo Antiguo? buscando a tal fin las colaboraciones t?cnicas y econ?micas que estime oportunas.


Publicado por a333 @ 7:24  | de actas ayto ribadeo
Comentarios (0)  | Enviar
Viernes, 01 de octubre de 2010


Publicado por a333 @ 7:42  | fotografia
Comentarios (0)  | Enviar

Ordinaria de 30 de noviembre de 1953

Dadas las circunstancias que concurren en el ribadense don Amador Fern?ndez Mejeras, relevante personalidad de la vida comercial de Buenos Aires, benefactor de esta Villa que le vio nacer, concretandose su munificencia en el cuantioso donativo de 749.035,13 pesetas con destino al total coste de un albergue escolar que se halla en construcci?n y que tendr? por destino alcanzar un mejoramiento en la educaci?n y alimentaci?n de los infantes m?s infortunados de la villa, y teniendo en cuenta por otra parte que Corporaciones que han precedido a la actual han reconocido y agradecido los m?ritos de otros benefactores de iguales circunstancias asignando su nombre a diversas calles de Ribadeo, se acuerda denominar Calle de Amador Fern?ndez Mejeras a la v?a p?blica que se inicia al final de la de Clemente Mart?nez Pasar?n y qwue se extiende hasta la carretera del Muelle de Mirasol, quedando condicionado este acuerdo a la expresa autorizaci?n del Ministerio de las Gobernaci?n


Publicado por a333 @ 7:40  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar

Extraordinaria de 21 de enero de 1954

Que por el arquitecto Sr. Navarro Sanjurjo se confeccione un nuevo proyecto para la construcci?n de un grupo de 25 viviendas protegidas de coste lo m?s m?dico posible y de acuerdo con las normas exigidas por el Instituto Nacional de la Vivienda a emplazar en el resto de los terrenos propiedad del Ayuntamiento sitos en el barrio de San Miguel y que no ocupar?n el Grupo de 30 viviendas pr?ximo a construirse.

Y que por el Arquitecto D. Jos? Alvarez-Ude Aguirre se confeccione un anteproyecto para la construcci?n del edificio y naves de talleres precisos para la instalaci?n del Instituto Laboral de modalidad agr?cola-ganadera que tiene concedida a este Ayuntamiento la Direcci?n General de Ense?anza Laboral


Publicado por a333 @ 7:39  | nombrehistoriarib.contem
Comentarios (0)  | Enviar